Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Jelen Jogi Nyilatkozat kiterjed az https://antikaotika.hu/ és a http:antikaotika-design.hu/ domain név összes aloldalára és összes aldomain nevére, valamint az aldomainek aloldalaira (továbbiakban: honlapok), és az említett oldalakon elérhető, vagy onnan letölthető anyagokra, információkra.

A Jogi Nyilatkozat érvényes 2020. augusztus 4-től visszavonásig.

Antal-Pap Judit egyéni vállalkozó, mint a fenti honlapok tulajdonosa és üzemeltetője fenntartja magának a jogot a Jogi Nyilatkozat előzetes bejelentés nélküli és egyoldalú módosítására.

Tájékoztatlak, hogy mint látogató (továbbiakban: Előfizető) a https://antikaotika.hu/ és a http:antikaotika-design.hu/ honlapok használatával kinyilvánítod, hogy ismered és elfogadod, az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket.

Kérlek, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kívánsz lenni a honlap által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvasd el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vedd igénybe szolgáltatásaimat, amennyiben minden pontjával egyetértesz, és azokat kötelező érvényűnek tekinted magadra nézve.

Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

Az ÁSZF alanyai:

Az ÁSZF egyrészről kiterjed Antal-Pap Judit egyéni vállalkozóra, mint Szolgáltatóra, másrészről az online tanfolyamok és SEO szolgáltatások előfizetőire.

 • Szolgáltató: Antal-Pap Judit ev (3400 Mezőkövesd, Kosztolányi utca 10., adószám: 60326654-1-25, email: info@antikaotika-design.hu), mint szolgáltató.
 • Előfizető: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi  személyiség nélküli szervezet, egyéni vállalkozó, egyéni  cég, aki/amely a Szolgáltatóval megkötött Szerződés alapján  nyújtott szolgáltatások előfizetője.

A megvásárolható szolgáltatások és termékek leírása

A honlapokon lehetőség van különböző keresőoptimalizálási szolgáltatások és SEO képzések megvásárlására.

Az aktuálisan elérhető keresőoptimalizálási szolgáltatások leírása és ára a  https://seo.antikaotika-design.hu/seo-arak/ és az https://online.antikaotika.hu/ oldalakon található.

Honlapkészítéssel, karbantartással, arculattervezéssel kapcsolatos szolgáltatások leírása és ára a https://antikaotika-design.hu/arajanlat-keres/ oldalon található.

Az aktuálisan elérhető SEO képzések a https://online.antikaotika.hu/tanfolyamok/ oldalon megtalálhatóak.

A szolgáltató külön tanfolyamok szerint biztosítja a különböző tananyagokat az előfizetőknek. A leckék tartalma a https://online.antikaotika.hu/oldalon megtekinthető a regisztráció és a sikeres fizetés után.  

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak alanyi adómentesek, így 0% ÁFA tartalommal kerülnek kiszámlázásra.

Amennyiben Szolgáltató hibás árat tüntet fel a termék mellett, a tőle elvárható gondosság ellenére, és a termék ára annak általánosan elfogadott árától eltér, úgy a Szolgáltató nem köteles a terméket a hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolásában felajánlani a vásárló részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét. Amennyiben a vásárló ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy megilleti a szerződéstől való egyoldalú elállás joga.

A szerződéskötés, regisztráció folyamata:

 1. A tanfolyam vagy szolgáltatás kiválasztása.
 2. Regisztráció vagy email-ben történő megrendelés.
 3. Fizetési mód kiválasztása, fizetés (utalás esetén, az utalási összeg beérkezését követő 48 órán belül hozzáférhetőek a tananyagok, ingyenes előfizetés esetén azonnal.) Egyéb szolgáltatásnál külön szerződésben foglaltak szerint.

A további SEO szolgáltatások (szövegírás, havi díjas SEO, tanácsadás, honlapkészítés stb.) honlapokon keresztül, online vagy email-ben rendelhetők meg. Erről külön szerződés készül.

Az online képzéseket, vagy az online képzési rendszer elérhetőségét e-mail formában juttatjuk el a megrendelés során megadott e-mail címre. Az online képzés megvásárlásával a megrendelő a vásárlás során kiválasztott online képzéshez vagy képzésekhez szerez hozzáférést egy fő részére. Az online képzések anyagaihoz kizárólag a megrendelő, vagy a megrendelő által a megrendelés során előzetesen meghatározott személy jogosult hozzáférni, időbeli korlátozás nélkül. A hozzáférés nem átruházható! Az online képzés egészének, vagy részeinek másolása, jogosulatlan felhasználása vagy a hozzáférés átruházása esetében a Szolgáltató fenntartja a jogot a hozzáférés előzetes figyelmeztetés nélkül történő megszüntetésére!

A szerződés létrejötte:

A tanfolyam megrendelés kitöltése és elküldése, a megrendelés visszaigazolása, és a jelen ÁSZF rendelkezései együttesen alkotják a Szerződést. Az Előfizető és a Szolgáltató köteles az ÁSZF rendelkezéseinek maradéktalan betartására. Az ÁSZF-ben foglaltak megsértése esetén a Szolgáltatót az ÁSZF-ben rögzített jogok illetik meg. Az Előfizető e pont rendelkezéseit tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja.

Előfizető jelen ÁSZF feltételeit a regisztráció során tett írásbeli nyilatkozattal (checkbox) fogadja el. Egyéb szolgáltatások teljesítése külön szerződésben rögzített módon történik meg.

Az Előfizető jogai és kötelezettségei

Előfizető jogosult az általa megrendelt online tanfolyam személyes célú használatára.

Előfizető jogosult a szerződés tárgyát képező online tanfolyammal kapcsolatos technikai felvilágosítást kérni telefonon, vagy írásban a regisztrációkor megadott e-mail címről beérkező  üzenet útján.

Előfizető köteles az általa megrendelt szolgáltatások díjának megfizetésére az alábbiak szerint:

 • átutalás a (proforma) számla kiállítását követő 8 napon belül.

Az előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges felhasználói név és jelszó biztonságos tárolására, megőrzésére. Előfizető felhasználói nevét és jelszavát továbbadni, vagy azt harmadik személy részére hozzáférhetővé tenni nem jogosult. Amennyiben Előfizető e jogok gyakorlását másnak átengedi, vagy a szolgáltatás igénybevételét harmadik személynek továbbadja vagy átengedi, vagy hozzáférhetővé  teszi, felelős minden olyan kárért, amely e nélkül nem  következett volna be. Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ebben az esetben jogosult – de nem köteles – a  szerződés azonnali hatályú felmondására.

Előfizető  hozzájárul, hogy a Szolgáltató üzenetet küldjön a regisztráció során megadott e-mail címre az adott szolgáltatásokhoz kapcsolódó változásokról.  Előfizető jogosult az info@antikaotika-design.hu e-mail címre küldött üzenettel az e pontban írt szolgáltatás megtiltani.

Természetes  személy Előfizető tudomásul veszi és az ÁSZF elfogadásával  kifejezetten hozzájárul a regisztrációkor megadott személyes adatainak az ÁSZF -ben és az Adatkezelési Nyilatkozatban meghatározottak szerinti kezeléséhez.

A Szolgáltató kötelezettségei és jogai

Szolgáltató  köteles biztosítani az Előfizető által a megrendelőlap során megrendelt tanfolyamot a https://online.antikaotika.hu/ oldalon leírtak szerinti időpontig biztosítani.

A Szolgáltató a megrendelés teljesítésének napjától kezdődően felel a szolgáltatás folyamatos működőképességéért. Arra az időszakra, amely alatt a szerződés tárgya a Szolgáltató  érdekkörében felmerült okból nem használható  rendeltetésszerűen, díjfizetési kötelezettség az Előfizetőt nem terheli, ezzel az időszakkal a szerződés meghosszabbodik.

A szolgáltatás teljesítését – a pénzügyi teljesítéstől függetlenül – megtagadhatja a Szolgáltató, amennyiben az Előfizető által igényelt tanfolyam felhasználásával kapcsolatosan jogszabályba ütköző tény jut a Szolgáltató tudomására (különös tekintettel harmadik személy védjegy-vagy személyiségi jogainak megsértése).

Szolgáltató köteles a tanfolyamokat karbantartani, az esetlegesen felmerülő hibát lehetőségeihez mérten a lehető legrövidebb időn, de legkésőbb 72 órán belül kijavítani.

Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a neki nem felróható módon bekövetkező váratlan eseményekből eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatveszteségekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következtek be.

Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatásai körének bővítésére, amelyről nem köteles az Előfizetőt értesíteni.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben tudomására jut, hogy a regisztrációkor megadott adatok a valóságnak nem felelnek meg, a szolgáltatás nyújtását felfüggessze. Előfizető e rendelkezést tudomásul veszi és elfogadja.

Szolgáltató tájékoztatja természetes személy Előfizetőt, hogy a Szerződés teljesítéséhez Előfizető alábbi adatait kezeli: természetes személy Előfizető családi és utóneve, Előfizető állandó  lakcíme, Előfizető telefonszáma, e-mail címe. (Jogi személy  esetén: Előfizető cégnevét, székhelyét, telefonszámát,  e-mail címét.)

A felhasználás célja: A célhoz kötöttség alapelve szerint (Info tv. 4.§) a Szolgáltató, az Előfizető azonosításához valamint a Szerződés teljesítéséhez, a számlázáshoz elengedhetetlenül szükséges adatokat kezeli. Az adatkezelés időtartama: A Szerződés megszűnését követő 180 naptári nap.

Előfizető adatait a Szolgáltató  dolgozza fel. A Szolgáltató Előfizető adatait kizárólag Előfizető hozzájárulása esetén, az ÁSZF-ben meghatározott esetben és címzett részére továbbíthatja. Előfizető az adatkezeléshez kifejezetten hozzájárul.

A szerződés megszűnése, díjvisszatérítés

A Szerződés megszűnik:

 • a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével;
 • nem  természetes személy Előfizető jogutód nélküli megszűnésével;
 • természetesen  személy Előfizető halálával;
 • felek közös megegyezésével,

A Szerződés megszüntetésére irányuló nyilatkozatok kizárólag írásban érvényesek.

A Szolgáltató a vonatkozó Korm. rendelet alapján fennálló tájékoztatási kötelezettségének a szerződés  kötést megelőzően a honlapokon tett (elektronikus úton történő szerződéskötés előtt) eleget.

Elállási/Felmondási  jog

A megrendeléstől való elállásra mindaddig lehetőség van, amíg a tanfolyam valamelyik anyagát meg nem nyitotta az előfizető (a rendszeren belül látszik). Ezt követően a vásárlástól való elállást nem tudjuk elfogadni!

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek: a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével

kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.” – 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §. alapján

A Szolgáltató, illetve az Előfizető jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél, a Szerződés rendelkezéseit súlyosan megszegi.

Különös tekintettel abban az esetben, mennyiben az Előfizető az ÁSZF 5.4. pontjában írt rendelkezéseit nem tartja meg.

A Szolgáltató, illetve az Előfizető az azonnali hatályú felmondására vonatkozó nyilatkozatát a másik fél postai címére vagy e-mail címére köteles megküldeni.

A Szolgáltató, illetve az Előfizető postacímére tértivevényes, ajánlott küldeményként megküldött küldeményt kézbesítettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha az „nem kereste” vagy „átvételt megtagadta”, „ismeretlen helyre költözött” stb. jelzéssel érkezik vissza.

Fizetési módok

Az alábbi módozatokat választhatja megrendelése során: A fizetés történhet:

 • készpénz (személyes szolgáltatás esetén)
 • átutalás a (proforma) számla kiállítását követő 8 napon belül.
  Antal-Pap Judit
  Bankszámlaszám: 10918001-00000102-16930000
  Unicredit Bank

Egyéb rendelkezések

A  Szolgáltató a tanfolyamok használati jogát átengedi, egyebekben  fenntart minden jogot. Az ÁSZF-ben megjelölt szolgáltatás szerzői jogi védelem alatt áll. Előfizető a Szolgáltató e pontban tett tájékoztatását kifejezetten tudomásul veszi.

Szolgáltató tájékoztatja Előfizetőt, hogy az https://online.antikaotika.hu, https://antikaotika.hu/ és a http:antikaotika-design.hu/ domain név összes aloldalán  valamint az aldomainek összes aloldalán található képek, videók, szövegek, ebookok, egyéb anyagok a Szolgáltató tulajdonát képezik.

Szolgáltató fenntartja az árváltoztatás jogát, amely azonban a már megkötött szerződésekre nem vonatkozik.

A Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történő megoldást részesítik előnyben.

Jelen ÁSZF rendelkezéseit a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosítás lényegi elemeit a honlapokon jól látható módon köteles elhelyezni.

Vis Major

Egyik  fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség  teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén  kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés.

Ha Vis Major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal  felmondani.

Vis  Major Esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél lehetőség  szerint köteles a másik Felet írásban értesíteni.

A  teljesített szolgáltatás számlájának kiegyenlítése alól a  Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet.

Vegyes rendelkezések

Szolgáltató és Előfizető kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen  jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy rendelkeznek azzal a  képességgel és/vagy meghatalmazással, hogy jelen szerződéses  kapcsolatba lépjenek és az ebből eredő szerződéses  kötelezettségeiket teljesítsék.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre Magyarország jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., valamint szerzői jogról szóló 1999.  évi LXXVI. tv. rendelkezései az irányadók.

Felek esetleges jogvitáikat elsődlegesen egyeztetés útján rendezik.  Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy felek jogvitájukra nézve alávetik magukat hatáskörtől függően a Mezőkövesdi Járásbíróság kizárólagos illetékességének. A jogvita elbírálására a Magyarország törvényei és jogszabályai az irányadók.

Mezőkövesd, 2020.08.04.

SEO AJÁNDÉK

30 OLDALAS E-BOOK , 25%-OS KUPON, INGYENES SEO TANFOLYAM - NE MARADJ LE!

SEO AJÁNDÉK

30 OLDALAS E-BOOK , 25%-OS KUPON, INGYENES SEO TANFOLYAM - NE MARADJ LE!